تعرفه ارسال پیامک (ریال)

شما می توانید با خرید بیشتر اعتبار، تعرفه هر پیامک فارسی و انگلیسی را کاهش دهید. به عنوان مثال با خرید اعتباری معادل با 1،000،000 ریال، تعرفه هر پیامک فارسی به مبلغ 200 ریال و تعرفه هر پیامک انگلیسی به مبلغ 580 ریال کاهش خواهد یافت. با خرید اعتبار بیشتر کاهش تعرفه تا مبلغ تنها 165 ریال برای هر پیامک فارسی و مبلغ 480 ریال برای هر پیامک انگلیسی ادامه خواهد یافت. جدول تعرفه ها به همراه مبلغ شارژ مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است :

خرید اعتبار از مبلغ (ریال) تا مبلغ(ریال) تعرفه هر پیامک فارسی(ریال) تعرفه هر پیامک لاتین(ریال)
10,000 999,999 215 600
1,000,000 2,999,999 200 580
3,000,000 14,999,999 188 560
15,000,000 29,999,999 178 530
30,000,000 59,999,999 170 500
60,000,000 200,000,000 165 480

  توضیحات مهم :

مبنای محاسبه هزینه های ارسال پیام کوتاه بر اساس واریزی مشتری طبق جدول فوق خواهد بود

با توجه به بند «ز» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۹۹ مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، از تاريخ ۹۹/۱/۱ به تعرفه هر پيامک ارسالی، مبلغ ١٠ ريال افزوده می‌گردد

همیشه میزان آخرین خرید مشتری تعرفه پیامک را تعیین می کند.

مدت زمان اعتبار شارژ انجام شده ،یکسال پس از زمان خرید شارژ می باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است معتبر می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.

  01132290134
  01132290174
  09116665601