مشاهده وبسایت رایگان اس ام اس دریافت سامانه پیامک رایگان

نمونه کد اندروید برای اس ام اس | android sample code for sms


 تاریخ : ۱۳۹۸/۴/۹ 85 Like

نمونه کد اندروید برای اس ام اس | android sample code for sms

در این پست از رایگان اس ام اس شما با نمونه کد اندرویدی ما آشنا می شوید، همینطور می توانید این نمونه کد را به راحتی از انتهای همین پست دانلود کنید... ما در رایگان اس ام اس یک وب سرویس کامل برای ارسال و دریافت پیامک و احراز هویت و مدیریت کامل آن برای شما فراهم کرده ایم که براحتی میتوانید از آن استفاده کنید....

 

همواره با افتخارهمراه شما برنامه نویسان گرانقدر خواهیم بود...

 

معرفی نمونه کد اندروید برای اس ام اس

 

در ابتدا کتابخانه را به پروژه خود اضافه کنید. برای اضافه کردن کتابخانه به برنامه اندرویدیتان ابتدا فایل را در پوشه libs در زیر شاخه app قرار دهید. سپس کدهای زیر را به فایل build.gradle در شاخه app اضافه کنید.

implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.5'
implementation files('libs/raygansms.aar')
برنامه شما برای دریافت اطلاعات مورد نیاز باید دسترسی به اینترنت هم داشته باشد. برای این منظور خط زیر را در فایل AndroidManifest.xml اضافه کنید.
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
اگر ProGuard را در برنامه تان فعال کرده‌اید کدهای زیر را هم به فایل آن اضافه کنید.
-keep public enum ir.trez.raygansms.**{
  *;
}
-keep public class ir.trez.raygansms.**{
  *;
}
حالا می‌توانید در برنامه اندرویدیتان از آن استفاده کنید.

برای استفاده از کتابخانه ابتدا یک نمونه از کلاس Raygansms ایجاد می کنید. دقت کنید اطلاعات ورودی مورد نیاز برای سازنده این نمونه نام کاربری و رمز سامانه پیامکی خودتان است. در ادامه هر یک از متدهای آنرا شرح می دهیم.

احراز هویت (متد getAuthHeader)

این متد رشته مورد نیاز برای احراز هویت (فیلد Authorization) را ایجاد می کند. این متد مقدار رشته ای بر می گرداند.

مقدار برگشتی متدها (شی Result)

متدهای دیگر کتابخانه (به غیر از getAuthHeader ) از این نوع بر می گردانند. این نوع شامل سه متغییر است. یکی Code از نوع ResultCode و بیانگر موفقیت آمیز بودن عملیات یا شماره خطا است. نوع Message متن نتیجه را مشخص می کند. نوع Result نتیجه مربوط به متد را مشخص می‌کند و می‌تواند عدد، رشته و از نوع JSON باشد.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Code ResultCode کد نتیجه عملیات
Message String متن نتیجه عملیات
Result JsonElement اطلاعات دیگر عملیات درخواستی
در کد زیر نمونه کدی برای دریافت اعتبار حساب استفاده شده است. دقت کنید برای اجرا شما باید از کلاس Raygansms یک متغیر ایجاد کرده و متد مربوط به اجرا را در کد فرابخوانید.
private Raygansms raygansms = new Raygansms("username", "password");
private String[] Mobiles = { "09120000000", "09120000001" };
private RecipientsMessage[] recipientsMessages = {};
private String[] MessageIDs = { "1", "2" };
private String PhoneNumber = "5000000000";
private String UserGroupID = "1";
private Integer PORT = 90;
private String Hello = "سلام";
public class CallSMS extends AsyncTask<Void, Void, Result> {
  @Override
  protected void onPreExecute() { }
  @Override
  protected Result doInBackground(Void... voids) {
    try {
      return raygansms.GetCredit();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return null;
  }
  @Override
  protected void onPostExecute(Result result) {
    updateUiWithResult(result);
  }
}
در اینجاد در متد updateUiWithResult نتیجه مورد نیاز را بررسی کرده و بر اساس خروجی نتیجه مورد نیاز را به کاربر نمایش دهید. برای نمونه کد زیر را مشاهده کنید.
private void updateUiWithResult(Result result) {
  if(result != null && textView != null && !this.isFinishing()) {
    String text = "Code:\t" + result.getCode() + "\nMessage:\t" + result.getMessage();
    if(result.getResult() != null){
      text += "\nResult:\t" + result.getResult();
    }
    textView.setText(text);
  }
}
در ادامه متدهای کتابخانه را شرح می دهیم.

ارسال پیام

ارسال پیام گروهی (متد SendMessage)

از این متد برای ارسال پیام گروهی استفاده می شود. بدیهی است از این پیام برای ارسال پیام تکی نیز میتوان استفاده نمود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
phoneNumber String شماره اختصاصی
message String متن پیام ارسالی
mobiles String[] آرایه ای از شماره موبایل ها برای ارسال پیام
UserGroupID String گروه پیام
SendDateInTimeStamp Long تاریخ ارسال پیام به صورتTimeStamp (به ثانیه)
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.SendMessage(PhoneNumber, Hello, Mobiles, UserGroupID, System.currentTimeMillis() / 1000L);
**ملاحضات:**

در صورتی که تاریخ ارسال، از تاریخ فعلی کمتر باشد یا به عبارتی دیگر از زمان مورد نظر عبور کرده باشید، پیام مورد نظر در لحظه ارسال خواهد شد.

ارسال پیام متناظر (متد SendCorrespondingMessage)

از این متد برای ارسال پیام متناظر استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
phoneNumber String شماره اختصاصی
recipientsMessage RecipientsMessage[] آرایه ای از شماره ها و پیام های متناظر
UserGroupID String گروه پیام
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.SendCorrespondingMessage(PhoneNumber, recipientsMessages, UserGroupID);

ارسال پیام به پورت خاص (متد SendMessageToPort)

از این متد برای ارسال پیام به پورت خاص استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
phoneNumber String شماره اختصاصی
recievePortNumber int شماره پورت دریافت پیام
sendPortNumber int شماره پورت دریافت پیام
UserGroupID String گروه پیام
recipientsMessage RecipientsMessage[] آرایه ای از شماره ها و پیام های متناظر
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.SendMessageToPort(PhoneNumber, PORT, PORT, UserGroupID, recipientsMessages);

مشاهده وضعیت ارسال پیام گروهی (متد GroupMessageStatus)

از این متد برای واکشی، وضعیت لیست پیام های ارسالی استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
groupMessageId String شناسه گروه ارسال پیام
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.GroupMessageStatus(UserGroupID);

مشاهده وضعیت ارسال پیام متناظر (متد CorrespondingMessageStatus)

از این متد برای واکشی ، وضعیت لیست پیام های ارسالی استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
messageId String[] شناسه گروه ارسال پیام
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.CorrespondingMessageStatus(MessageIDs);

دریافت شناسه گروه پیام (متد GetGroupMessageId)

از این متد برای دریافت ، شناسه گروه پیام ارسالی استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
groupId String شناسه ارسال پیام کاربر
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.GetGroupMessageId(UserGroupID);

پیام های دریافتی (متد ReceiveMessages)

از این متد برای واکشی ، لیست پیام های در یافتی استفاده می شود.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
phoneNumber String شماره اختصاصی
startDate Long تاریخ شروع به صورت TimeStamp
EndDate Long تاریخ پایان به صورت TimeStamp
page int شماره صفحه
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.ReceiveMessages(PhoneNumber, (System.currentTimeMillis() - (60 \* 60 \* 24 \* 60)) / 1000L,System.currentTimeMillis() / 1000L, 1);

دریافت اعتبار (متد GetCredit)

از این متد برای واکشی ، اعتبار کاربر استفاده می شود.

نمونه کد فراخوانی:

raygansms.GetCredit();

قیمت پیامک (متد GetPrices)

از این متد برای واکشی تعرفه ارسال پیامک توسط کاربر استفاده می شود.

نمونه کد فراخوانی:

raygansms.GetPrices();

بررسی شماره ها در لیست سیاه (متد ShowWhiteList) = (پیامک سفید)

خروجی متد زیر لیست شماره موبایل هایی است که در لیست سیاه قرار ندارند.

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Mobiles String[] لیستی از شماره موبایل ها برای بررسی
نمونه کد فراخوانی:
raygansms.ShowWhiteList(Mobiles);
تفسیر کد های خروجی
نوع ResultCode کد خطا توضیح خطا
Success 0 عملیات با موفقیت انجام شد
DocError 1001 فرمت سند ارسالی صحیح نمی باشد
NumberError 1002 شماره اختصاصی وارد شده معتبر نمی باشد
DateError 1003 فرمت تاریخ ارسالی صحیح نمی باشد
ParamError 1004 پارامتر های ارسالی برای درخواست مورد نظر معتبر نمی باشد
OwnNumberError 2001 مالکیت شماره اختصاصی مورد نظر برای کاربری وارد شده معتبر نمی باشد
UserError 2002 کاربری مورد نظر مجوز استفاده از وب سرویس را ندارد
IPError 2003 آدرس آی پی ، درخواست دهنده غیر مجاز می باشد
DateRangeError 2004 تاریخ ارسال در نظر گرفته شده در محدوده مجاز نمی باشد
UserListError 2005 تعداد مخاطبین حداکثر می تواند50000عدد باشد
MessageLengthError 2006 طول پیام نمی تواند بیش از10پیام باشد
PortError 2007 مقدار وارد شده برای شماره پورت غیر مجار می باشد
PageError 2008 مقدار وارد شده برای شماره صفحه غیر مجاز می‌باشد
UserInfoError 2009 خطا در واکشی اطلاعات کاربری
RegisterInfoError 3001 خطا در ثبت اطلاعات
GroupError 3002 خطا در دریافت گروه پیام
CreditError 3003 اعتبار کافی نمی باشد
ServiceError 3004 سرویس مورد نظر برای اپراتور مد نظر ، تعریف نشده است
ServerError 5001 به دلیل خطای داخلی ، سرور قادر به پاسخگویی نیست
SendError 5002 در هنگام ارسال پیام خطایی رخ داده است
ReceiveError 5003 در هنگام دریافت نتیجه ارسال پیام خطایی رخ داده است
ParamSendError 5004 برخی پیام ها در هنگام ارسال با خطا مواجه شده اند

مشاوره شما افتخار❤️ماست

ثبت نام رایگان در سامانه پیامک رایگان اس ام اس

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به شماره های 01132290134 و یا 09116665601 تماس حاصل نمایید.Like 85

در باره نویسنده
ابوالفضل برزگران
کارشناس نرم افزار(وب مستر-ایده پرداز) علاقه مند به حوزه ی سئو
پست های مرتبط

جستجو
 

خرید پنل اس ام اس (رایگان) در چند لحظه و دریافت سامانه پیامک با امکانات کامل و نامحدود پنل اس ام اس
سایر خدمات ما
طراحی سایت
طراحی و تولید نرم افزار
نرم افزار جامع دهیاری
جستجوگر هوشمند خبر
رایگان اس ام اس
پنل اس ام اس تعرفه پیامک نمایندگی
ثبت نام رایگان شماره اختصاصی ورود به سامانه
سامانه پیام کوتاه وب سرویس پیامک انتقال پیامک
سوالات متداول امکانات سامانه پیامک تماس با ما
وب سرویس ارسال پیامک ویژه برنامه نویسان پلاگین وردپرس ارسال پیامک
ارسال پیامک از طریق url- وب سرویس ارسال پیامک rest انتقال پیامک های دریافتی به سایت شما
تماس با ما
آدرس : مازندران، بابل، خیابان نواب صفوی، روبروی اشرفی 16
تلفن : 01132290134
فکس : 02189774876
ایمیل : info [a] raygansms.com
پیامک : 30006859
تلگرام : @RayganSMS