بانک پیامک > پیام های مناسبتی > پیامک های ضرب المثل


در درس زندگی تاریخ امتحان همواره غایب است

تعداد ارسال ۳

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

هیچ دریایی تشنه نمی شود

تعداد ارسال ۲

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از تنگي چشم پيل معلومم شد --- آنانكه غني ترند محتاج ترند !

تعداد ارسال ۲

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از نخورده بگير، بده به خورده !

تعداد ارسال ۲

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه !

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

زیباترین سرود در دفتر سکوت ترسیم می شود

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از هزاران زاویه میتوان از یک گل عکس گرفت 

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اسب دونده جو خود را زياد ميكنه !

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اسباب خونه به صاحبخونه ميره !

تعداد ارسال ۱

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

استخري كه آب نداره، اينهمه قورباغه ميخواد چكار ؟ !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اصل كار برو روست، كچلي زير موست !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي بينمت بچشم آن وختي !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگر بيل زني، باغچه خودت را بيل بزن !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگر جراحي، پيزي خود تو جا بنداز !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگر داني كه نان دادن ثواب است --- تو خود ميخور كه بغدادت خرابست !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه باباشو نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه بگه ماست سفيده، من ميگم سياهه !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه پشيموني شاخ بود، فلاني شاخش بآسمان ميرسيد !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه تو مرا عاق كني، منهم ترا عوق ميكنم !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه خاله ام ريش داشت، آقا دائيم بود !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه خدا بخواهد، از نر هم ميدهد !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرالله !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه مهمون يكي باشه، صاحبخونه براش گاو مي كشه !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه نخورديم نون گندم، ديديم دست مردم !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اگه همه گفتند نون و پنير، تو سرت را بگذار زمين و بمير !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

انگور خوب، نصيب شغال ميشه !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اول بچش، بعد بگو بي نمكه !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اول برادريتو ثابت كن، بعد ادعاي ارث و ميراث كن !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اين تو بميري، از آن تو بميري ها نيست !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اينهمه خر هست و ما پياده ميريم !!

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو ميشند !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از هول هليم افتاد توي ديگ !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از يك گل بهار نميشه !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

ز اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون بترس كه سر به تو داره !!

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

ز خرس موئي، غنيمته !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

سیاهی شب باعث درخشش ستارگان می شود

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

منطق قدرت را قدرت منطق نیز بی اثرمی سازد.

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

هیچ گلی را با خار آذین نمی کنند

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

کرم درخت با موعظه نابود نمی شود .

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

هیچ لاک پشتی لاکش را اجاره نمی دهد

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

ارزان خري، انبان خري !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه !!

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از اين ستون بآن ستون فرجه !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از بي كفني زنده ايم !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از تو حركت، از خدا بركت .!

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از خر افتاده، خرما پيدا كرده !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هات بده !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از درد لا علاجي به خر ميگه خانمباجي !!

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از دور دل و ميبره، از جلو زهره رو !!

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از شما عباسي، از ما رقاصي !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از كوزه همان برون تراود كه در اوست ! ( گر دايره كوزه ز گوهر سازند )!

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از كيسه خليفه مي بخشه !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از ماست كه بر ماست !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از مردي تا نامردي يك قدم است !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

از من بدر، به جوال كاه !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

اجاره نشين خوش نشينه !

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 از اونجا مونده، از اينجا رونده

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 از خر ميپرسي چهارشنبه كيه ؟

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 از سه چيز بايد حذر كرد، ديوار شكسته، سگ درنده، زن سليطه

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 از مال پس است و از جان عاصي

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 اسب پيشكشي رو، دندوناشو نميشمرند

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي موند

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 اگه زاغي كني، روقي كني، ميخورمت

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

 اگه مردي، سر اين دسته هونگ ( هاون ) و بشكن

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

امروزه خارپشت ها هم از ژل استفاده می کنند

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

انسان بدون تاثیر انسان نیست

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

تغییر از درون تغییر در برون ایجاد می کند.

تعداد ارسال ۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۷

ارسال پیامک

سامانه پیامک رایگان اس ام اس ، پیشرفته ترین و بروزترین پنل اس ام اس و سامانه اس ام اس در کشور

وب سایت رایگان اس ام اس (RayganSMS.com), بروزترین و پیشرفته ترین ارائه دهندۀ سامانه پیامک در کشور می باشد. پنل اس ام اس یا سامانه پیام کوتاه نرم افزاری تحت وب است که به کاربران امکان ارسال و دریافت پیامک به صورت ارسال پیامک تکی ، ارسال پیامک گروهی ، ارسال پیامک زمانبندی، ارسال پیامک دوره ای ، ارسال پیامک متناظر و ارسال پیامک انبوه را می دهد. هدف اولیه رایگان اس ام اس، ایجاد سامانه ای با کاربری آسان و کاربردی جهت ارسال پیامک تبلیغاتی برای انواع کسب و کارهای مختلف و همچنین ارسال پیامک در حوزه اطلاع رسانی و خدماتی برای همه مراکز دولتی و خصوصی با قابلیت ارسال به همه شماره ها(حتی افرادی که قابلیت دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کردند) می باشد. پنل پیامکی ما به هیچ نرم افزار و دستگاه جانبی احتیاج ندارد و حتی نیازی به اتصال مداوم به اینترنت وجود ندارد، بلکه سامانه می تواند به صورت خودکار پیامک های شما را در زمانی که از پیش تعیین نموده اید(ارسال پیامک زمانبندی)، ارسال کند.
سامانه پیام کوتاه رایگان اس ام اس این قابلیت را دارد که بسته به نیاز شما،درخواست های شما در حوزه پیامک را دریافت و بررسی نماید و در صورت صلاحدید تیم تولید و اجرایی درخواست شما را پیاده سازی و بصورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار دهد.
وب سرویس ارسال اس ام اس و همچنین امکان ارسال پیامک از طریق url به کاربران این امکان را می دهد که با کد نویسی بسیار ساده قابلیت ارسال پیامک را بصورت کاکلا رایگان به وب سایت و یا نرم افزار تحت ویندوز خود اضافه نمایند
سامانه پیامک رایگان اس ام اس در راستای تکریم مشتریان خود به کاربرانی که پنل اس ام اس خود را بالای 50،000 تومان شارژ نمایند،یک شماره اختصاصی پیامکی بصورت رایگان اهدا می نماید.