لیست شماره اختصاصی
با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 74 25 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 23 26 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 51 26 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 68 26 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 71 26 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 76 27 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 63 28 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 66 28 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 69 28 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 25 29 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 71 29 283 5000 9,900 تومان
11 رقمی 552 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 596 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 613 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 618 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 622 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 624 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 631 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 640 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 641 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 642 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 643 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 644 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 652 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 653 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 654 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 655 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 665 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 668 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 673 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 676 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 677 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 679 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 680 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 682 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 685 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 688 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 689 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 693 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 701 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 702 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 707 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 710 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 711 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 714 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 721 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 728 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 730 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 734 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 737 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 742 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 743 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 748 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 756 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 760 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 761 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 765 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 768 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 771 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 777 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 786 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 787 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 799 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 841 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 842 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 845 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 850 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 852 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 858 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 869 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 875 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 902 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 911 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 913 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 918 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 923 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 935 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 951 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 952 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 960 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 983 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 986 63 57 5000 9,900 تومان
11 رقمی 233 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 241 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 268 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 293 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 298 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 326 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 354 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 376 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 619 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 737 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 794 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 806 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 822 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 825 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 827 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 829 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 833 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 834 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 837 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 841 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 842 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 844 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 847 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 852 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 853 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 854 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 856 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 857 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 862 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 864 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 865 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 867 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 870 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 874 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 879 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 890 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 891 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 896 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 897 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 901 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 902 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 904 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 911 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 912 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 913 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 915 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 916 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 917 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 918 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 926 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 928 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 929 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 931 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 932 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 934 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 937 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 939 58 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 032 59 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 066 59 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 092 59 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 179 59 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 263 59 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 268 59 58 5000 9,900 تومان
11 رقمی 073 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 235 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 236 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 257 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 348 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 366 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 381 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 382 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 397 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 427 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 432 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 434 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 465 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 478 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 482 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 613 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 635 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 657 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 663 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 676 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 687 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 728 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 794 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 812 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 816 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 817 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 835 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 842 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 852 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 853 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 856 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 862 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 864 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 865 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 874 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 875 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 882 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 890 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 946 59 59 5000 9,900 تومان
11 رقمی 973 59 59 5000 9,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 174 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 179 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 193 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 195 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 203 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 205 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 207 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 214 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 223 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 224 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 234 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 237 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 243 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 246 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 251 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 252 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 261 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 263 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 266 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 271 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 288 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 292 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 293 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 295 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 296 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 298 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 299 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 309 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 319 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 340 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 341 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 342 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 346 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 349 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 353 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 358 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 366 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 373 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 399 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 406 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 418 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 420 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 441 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 450 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000