ثبت نام رایگان در سامانه پیامک رایگان اس ام اس ورود به پنل پیامک رایگان اس ام اس
ثبت نام رایگان است
ثبت نام رایگان است!
چرا رایگان اس ام اس
چرا رایگان اس ام اس ؟
نمایندگی متفاوت
نمایندگی متفاوت
بیشتر می خواهم بدانم
بیشتر می خواهم بدانم
امکانات سامانه پیامک رایگان
امکانات سامانه
تفاوت های RayganSMS
تفاوت های RayganSMS
لیست شماره اختصاصی
با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 79 25 283 5000 6,900 تومان
11 رقمی 12 26 283 5000 6,900 تومان
11 رقمی 80 26 283 5000 6,900 تومان
11 رقمی 65 28 283 5000 6,900 تومان
11 رقمی 50005858763 6,900 تومان
11 رقمی 50005858783 6,900 تومان
11 رقمی 50005858792 6,900 تومان
11 رقمی 50005858794 6,900 تومان
11 رقمی 50005858796 6,900 تومان
11 رقمی 50005858804 6,900 تومان
11 رقمی 50005858806 6,900 تومان
11 رقمی 50005858814 6,900 تومان
11 رقمی 50005858817 6,900 تومان
11 رقمی 50005959327 6,900 تومان
11 رقمی 50005959342 6,900 تومان
11 رقمی 50005959346 6,900 تومان
11 رقمی 50005959348 6,900 تومان
11 رقمی 50005959362 6,900 تومان
11 رقمی 50005959364 6,900 تومان
11 رقمی 50005959371 6,900 تومان
11 رقمی 50005959372 6,900 تومان
11 رقمی 50005959376 6,900 تومان
11 رقمی 50005959381 6,900 تومان
11 رقمی 50005959382 6,900 تومان
11 رقمی 50005959397 6,900 تومان
11 رقمی 50005959416 6,900 تومان
11 رقمی 50005959427 6,900 تومان
11 رقمی 50005959428 6,900 تومان
11 رقمی 50005959432 6,900 تومان
11 رقمی 50005959434 6,900 تومان
11 رقمی 50005959437 6,900 تومان
11 رقمی 50005959462 6,900 تومان
11 رقمی 50005959463 6,900 تومان
11 رقمی 50005959465 6,900 تومان
11 رقمی 50005959472 6,900 تومان
11 رقمی 50005959478 6,900 تومان
11 رقمی 50005959481 6,900 تومان
11 رقمی 50005959482 6,900 تومان
11 رقمی 50005959487 6,900 تومان
11 رقمی 50005959493 6,900 تومان
11 رقمی 50005959497 6,900 تومان
11 رقمی 50005959498 6,900 تومان
11 رقمی 50005959528 6,900 تومان
11 رقمی 50005959538 6,900 تومان
11 رقمی 50005959574 6,900 تومان
11 رقمی 50005959613 6,900 تومان
11 رقمی 50005959617 6,900 تومان
11 رقمی 50005959618 6,900 تومان
11 رقمی 50005959635 6,900 تومان
11 رقمی 50005959642 6,900 تومان
11 رقمی 50005959645 6,900 تومان
11 رقمی 50005959648 6,900 تومان
11 رقمی 50005959651 6,900 تومان
11 رقمی 50005959657 6,900 تومان
11 رقمی 50005959663 6,900 تومان
11 رقمی 50005959664 6,900 تومان
11 رقمی 50005959673 6,900 تومان
11 رقمی 50005959676 6,900 تومان
11 رقمی 50005959682 6,900 تومان
11 رقمی 50005959684 6,900 تومان
11 رقمی 50005959687 6,900 تومان
11 رقمی 50005959698 6,900 تومان
11 رقمی 50005959703 6,900 تومان
11 رقمی 50005959708 6,900 تومان
11 رقمی 50005959723 6,900 تومان
11 رقمی 50005959728 6,900 تومان
11 رقمی 50005959731 6,900 تومان
11 رقمی 50005959734 6,900 تومان
11 رقمی 50005959736 6,900 تومان
11 رقمی 50005959738 6,900 تومان
11 رقمی 50005959743 6,900 تومان
11 رقمی 50005959746 6,900 تومان
11 رقمی 50005959751 6,900 تومان
11 رقمی 50005959753 6,900 تومان
11 رقمی 50005959756 6,900 تومان
11 رقمی 50005959758 6,900 تومان
11 رقمی 50005959768 6,900 تومان
11 رقمی 50005959778 6,900 تومان
11 رقمی 50005959781 6,900 تومان
11 رقمی 50005959782 6,900 تومان
11 رقمی 50005959783 6,900 تومان
11 رقمی 50005959784 6,900 تومان
11 رقمی 50005959786 6,900 تومان
11 رقمی 50005959793 6,900 تومان
11 رقمی 50005959794 6,900 تومان
11 رقمی 50005959804 6,900 تومان
11 رقمی 50005959812 6,900 تومان
11 رقمی 50005959813 6,900 تومان
11 رقمی 50005959824 6,900 تومان
11 رقمی 50005959827 6,900 تومان
11 رقمی 50005959835 6,900 تومان
11 رقمی 50005959842 6,900 تومان
11 رقمی 50005959843 6,900 تومان
11 رقمی 50005959845 6,900 تومان
11 رقمی 50005959852 6,900 تومان
11 رقمی 50005959853 6,900 تومان
11 رقمی 50005959856 6,900 تومان
11 رقمی 50005959861 6,900 تومان
11 رقمی 50005959862 6,900 تومان
11 رقمی 50005959864 6,900 تومان
11 رقمی 50005959865 6,900 تومان
11 رقمی 50005959874 6,900 تومان
11 رقمی 50005959875 6,900 تومان
11 رقمی 50005959882 6,900 تومان
11 رقمی 50005959891 6,900 تومان
11 رقمی 50005959893 6,900 تومان
11 رقمی 50005959897 6,900 تومان
11 رقمی 50005959941 6,900 تومان
11 رقمی 50005959946 6,900 تومان
11 رقمی 50005959948 6,900 تومان
11 رقمی 50005959973 6,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 017 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 040 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 203 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 213 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 214 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 223 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 225 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 236 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 237 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 252 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 253 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 261 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 289 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 345 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 351 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 371 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 399 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 448 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 459 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 559 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 574 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 575 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 593 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 610 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 617 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 632 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 659 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 683 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 695 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 110 005 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 799 209 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 19,900 تومان
14 رقمی 124 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 139 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 250 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 846 359 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 425 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 006 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 024 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 027 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 028 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 031 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 036 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 039 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 042 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 043 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 044 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 053 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 057 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 062 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 858 137 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 738 496 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 036 675 8638 3000 19,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
14 رقمی 61 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 74 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 78 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 81 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 83 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 07 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 08 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 09 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 26 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 30 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 46 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 60 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 66 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 73 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 75 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 92 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 13 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 14 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 29 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 47 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 49 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 61 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 63 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 83 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 98 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 16 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 19 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 33 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 41 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 50 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 55 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 36 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 42 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 55 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 69 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 73 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 75 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 79 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 87 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 88 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 89 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 91 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 94 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 99 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 01 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 15 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 28 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 39 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 42 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 45 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 56 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 62 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 86 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 92 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 94 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 99 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 03 22 2000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 43 25 2383 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 22 70 2750 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 38 73 3343 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 16 28 3354 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 58 18 3356 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 43 74 3372 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 46 28 3378 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی