ثبت نام رایگان در سامانه پیامک رایگان اس ام اس ورود به پنل پیامک رایگان اس ام اس
ثبت نام رایگان است
ثبت نام رایگان است!
چرا رایگان اس ام اس
چرا رایگان اس ام اس ؟
نمایندگی متفاوت
نمایندگی متفاوت
بیشتر می خواهم بدانم
بیشتر می خواهم بدانم
امکانات سامانه پیامک رایگان
امکانات سامانه
تفاوت های RayganSMS
تفاوت های RayganSMS
لیست شماره اختصاصی
با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 513 58 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 162 59 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 163 59 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 167 59 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 177 59 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 813 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 814 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 816 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 817 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 821 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 822 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 823 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 824 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 825 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 826 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 827 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 830 81 58 5000 8,900 تومان
11 رقمی 016 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 176 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 345 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 374 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 396 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 398 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 413 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 418 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 424 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 442 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 467 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 483 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 485 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 486 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 513 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 526 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 527 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 532 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 536 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 537 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 541 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 543 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 561 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 568 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 571 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 615 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 624 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 627 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 628 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 632 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 633 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 634 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 637 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 641 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 643 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 652 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 653 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 658 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 662 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 668 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 674 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 681 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 683 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 704 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 714 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 715 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 718 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 725 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 732 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 742 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 763 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 764 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 767 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 772 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 773 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 776 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 787 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 798 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 803 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 805 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 807 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 821 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 828 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 887 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 936 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 968 59 59 5000 8,900 تومان
11 رقمی 976 59 59 5000 8,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 037 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 084 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 097 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 148 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 163 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 168 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 169 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 174 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 179 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 195 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 203 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 207 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 223 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 234 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 237 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 251 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 252 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 261 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 263 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 271 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 293 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 295 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 296 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 298 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 299 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 309 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 319 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 340 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 346 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 351 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 358 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 359 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 373 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 399 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 441 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 448 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 450 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 491 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 498 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 499 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 506 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 515 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 520 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 523 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 530 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 532 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 541 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 571 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 575 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 585 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 586 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 588 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 593 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 595 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 596 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 599 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 600 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 610 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 611 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 616 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 617 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 618 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 628 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 630 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 632 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 642 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 649 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 661 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 663 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 665 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 668 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 683 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 691 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 695 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 697 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 704 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 142 004 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 110 005 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 814 040 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 602 167 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 751 433 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 906 685 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 19,900 تومان
14 رقمی 004 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 031 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 034 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 038 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 045 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 047 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 048 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 053 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 056 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 057 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 076 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 096 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 107 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 113 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 118 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 121 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 124 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 143 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 145 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 149 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 819 001 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 440 224 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 009 226 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 171 247 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 846 359 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 690 364 8632 3000 19,900 تومان