امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
لیست شماره اختصاصی
با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 64 25 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 03 26 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 08 26 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 10 26 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 19 26 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 21 26 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 53 26 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 74 26 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 43 27 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 34 28 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 48 29 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 60 29 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 68 29 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 81 29 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 96 29 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 19 30 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 21 30 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 22 30 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 37 30 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 44 30 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 49 30 283 5000 14,900 تومان
11 رقمی 510 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 515 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 517 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 528 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 537 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 541 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 545 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 551 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 559 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 566 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 581 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 582 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 587 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 589 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 590 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 591 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 597 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 669 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 726 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 809 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 815 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 916 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 921 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 944 63 57 5000 14,900 تومان
11 رقمی 207 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 214 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 224 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 225 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 230 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 235 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 236 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 246 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 249 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 260 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 265 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 267 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 270 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 274 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 276 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 281 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 287 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 291 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 292 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 296 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 301 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 309 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 315 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 329 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 337 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 343 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 344 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 345 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 352 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 362 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 379 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 385 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 394 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 396 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 399 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 402 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 403 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 409 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 413 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 417 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 425 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 432 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 436 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 437 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 455 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 461 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 486 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 491 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 512 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 523 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 526 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 628 58 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 067 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 083 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 087 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 096 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 104 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 116 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 128 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 132 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 135 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 142 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 144 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 145 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 146 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 148 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 151 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 154 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 165 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 170 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 184 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 187 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 192 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 193 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 194 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 197 59 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 815 81 58 5000 14,900 تومان
11 رقمی 026 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 205 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 332 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 341 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 351 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 389 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 406 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 426 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 439 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 458 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 464 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 466 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 473 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 517 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 523 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 544 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 553 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 557 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 583 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 604 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 655 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 689 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 692 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 702 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 713 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 722 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 741 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 752 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 780 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 791 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 797 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 801 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 811 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 834 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 851 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 857 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 860 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 867 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 870 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 881 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 884 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 913 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 940 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 943 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 947 59 59 5000 14,900 تومان
11 رقمی 961 59 59 5000 14,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 175 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 239 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 243 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 263 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 271 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 280 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 281 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 292 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 293 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 296 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 297 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 298 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 319 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 331 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 341 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 342 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 346 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 349 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 358 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 373 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 381 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 385 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 386 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 402 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 406 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 411 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 413 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 414 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 416 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 418 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 424 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 441 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 451 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 452 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 463 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 470 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 472 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 491 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 498 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 499 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 506 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 507 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 508 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 516 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 523 000 6859 3000 19,900 تومان