لیست شماره اختصاصی
با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 587 63 57 5000 10,000 تومان
11 رقمی 591 63 57 5000 10,000 تومان
11 رقمی 627 63 57 5000 10,000 تومان
11 رقمی 669 63 57 5000 10,000 تومان
11 رقمی 809 63 57 5000 10,000 تومان
11 رقمی 815 63 57 5000 10,000 تومان
11 رقمی 879 63 57 5000 10,000 تومان
11 رقمی 916 63 57 5000 10,000 تومان
11 رقمی 921 63 57 5000 10,000 تومان
11 رقمی 944 63 57 5000 10,000 تومان
11 رقمی 207 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 213 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 224 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 235 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 249 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 252 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 261 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 265 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 267 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 274 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 276 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 287 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 291 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 296 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 297 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 329 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 337 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 347 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 352 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 362 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 367 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 374 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 379 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 382 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 392 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 394 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 396 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 403 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 409 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 413 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 416 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 417 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 421 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 423 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 425 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 426 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 432 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 437 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 457 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 459 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 461 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 462 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 464 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 465 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 467 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 476 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 485 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 486 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 487 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 491 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 492 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 497 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 499 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 519 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 522 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 526 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 536 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 539 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 546 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 549 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 562 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 563 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 564 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 573 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 579 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 601 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 603 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 609 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 611 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 612 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 614 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 616 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 632 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 635 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 647 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 654 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 657 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 661 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 663 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 675 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 683 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 686 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 695 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 709 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 711 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 713 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 714 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 715 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 723 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 724 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 761 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 779 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 786 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 799 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 872 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 991 58 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 067 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 083 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 087 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 096 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 104 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 108 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 132 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 135 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 142 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 144 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 145 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 146 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 148 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 151 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 154 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 156 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 162 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 163 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 165 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 166 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 167 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 173 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 178 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 184 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 187 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 192 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 193 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 194 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 197 59 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 814 81 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 815 81 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 816 81 58 5000 10,000 تومان
11 رقمی 016 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 168 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 345 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 351 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 398 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 406 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 418 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 426 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 443 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 446 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 451 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 456 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 458 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 464 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 473 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 483 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 486 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 492 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 513 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 517 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 518 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 523 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 532 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 534 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 541 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 578 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 583 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 604 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 605 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 661 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 668 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 674 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 692 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 694 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 702 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 704 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 706 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 713 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 715 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 718 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 740 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 741 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 760 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 761 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 763 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 771 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 774 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 780 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 787 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 791 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 797 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 803 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 828 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 834 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 851 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 857 59 59 5000 10,000 تومان
11 رقمی 867 59 59 5000 10,000 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 020 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 148 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 271 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 274 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 281 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 293 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 296 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 297 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 298 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 301 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 331 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 341 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 342 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 346 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 349 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 358 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 370 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 373 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 381 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 385 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 386 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 391 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 402 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 406 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 411 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 413 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 414 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 416 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 418 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 424 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 441 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 451 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 452 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 463 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 470 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 471 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 472 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 479 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 482 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 484 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 489 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 491 000 6859 3000 20,000 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 20,000 تومان