ثبت نام رایگان در سامانه پیامک رایگان اس ام اس ورود به پنل پیامک رایگان اس ام اس
ثبت نام رایگان است
ثبت نام رایگان است!
چرا رایگان اس ام اس
چرا رایگان اس ام اس ؟
نمایندگی متفاوت
نمایندگی متفاوت
بیشتر می خواهم بدانم
بیشتر می خواهم بدانم
امکانات سامانه پیامک رایگان
امکانات سامانه
تفاوت های RayganSMS
تفاوت های RayganSMS
لیست شماره اختصاصی
با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 53 27 283 5000 6,900 تومان
11 رقمی 04 28 283 5000 6,900 تومان
11 رقمی 56 29 283 5000 6,900 تومان
11 رقمی 50005763532 6,900 تومان
11 رقمی 50005763547 6,900 تومان
11 رقمی 50005859033 6,900 تومان
11 رقمی 50005959062 6,900 تومان
11 رقمی 50005959097 6,900 تومان
11 رقمی 50005959127 6,900 تومان
11 رقمی 50005959146 6,900 تومان
11 رقمی 50005959147 6,900 تومان
11 رقمی 50005959161 6,900 تومان
11 رقمی 50005959171 6,900 تومان
11 رقمی 50005959204 6,900 تومان
11 رقمی 50005959221 6,900 تومان
11 رقمی 50005959231 6,900 تومان
11 رقمی 50005959233 6,900 تومان
11 رقمی 50005959244 6,900 تومان
11 رقمی 50005959246 6,900 تومان
11 رقمی 50005959247 6,900 تومان
11 رقمی 50005959261 6,900 تومان
11 رقمی 50005959268 6,900 تومان
11 رقمی 50005959648 6,900 تومان
11 رقمی 50005959834 6,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 029 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 078 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 136 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 169 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 171 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 179 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 192 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 203 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 223 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 233 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 236 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 237 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 252 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 253 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 261 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 263 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 271 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 309 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 310 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 311 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 318 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 319 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 345 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 351 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 385 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 399 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 448 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 459 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 515 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 541 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 545 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 559 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 575 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 577 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 585 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 588 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 593 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 596 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 599 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 610 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 611 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 616 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 617 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 618 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 630 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 632 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 642 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 649 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 659 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 668 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 679 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 680 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 683 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 695 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 274 002 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 142 004 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 110 005 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 010 006 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 940 112 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 675 140 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 360 164 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 602 167 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 333 493 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 545 555 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 434 124 8571 3000 19,900 تومان
14 رقمی 018 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 031 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 034 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 038 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 045 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 047 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 048 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 053 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 056 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 057 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 076 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 096 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 107 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 113 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 118 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 121 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 124 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 141 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 143 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 145 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 149 000 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 009 226 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 846 359 8632 3000 19,900 تومان
14 رقمی 106 000 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 546 007 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 811 325 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 738 496 8638 3000 19,900 تومان
14 رقمی 036 675 8638 3000 19,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5000 - نیمه رند
14 رقمی 04 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 16 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 17 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 26 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 32 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 33 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 45 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 55 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 61 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 74 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 78 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 81 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 83 10 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 07 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 08 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 09 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 26 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 46 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 53 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 60 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 66 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 73 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 75 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 92 11 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 13 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 29 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 47 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 49 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 61 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 63 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 83 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 98 20 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 11 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 13 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 15 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 16 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 19 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 21 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 33 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 41 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 55 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 71 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 76 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 78 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 83 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 87 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 90 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 97 30 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 17 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 30 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 35 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 36 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 42 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 45 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 55 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 69 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 73 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 75 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 79 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 87 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 88 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 89 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 91 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 94 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 99 40 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 01 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 02 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 15 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 28 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 39 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 42 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 44 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 45 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 56 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 62 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 86 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 88 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 92 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 94 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 99 41 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 00 77 1000 22 5000 12,900 تومان
14 رقمی 03 22 2000 22 5000