ثبت نام رایگان در سامانه پیامک رایگان اس ام اس ورود به پنل پیامک رایگان اس ام اس
ثبت نام رایگان است
ثبت نام رایگان است!
چرا رایگان اس ام اس
چرا رایگان اس ام اس ؟
نمایندگی متفاوت
نمایندگی متفاوت
بیشتر می خواهم بدانم
بیشتر می خواهم بدانم
امکانات سامانه پیامک رایگان
امکانات سامانه
تفاوت های RayganSMS
تفاوت های RayganSMS
لیست شماره اختصاصی
با دریافت یک شماره اختصاصی شما قادر به ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت خواهید بود و کلیه موبایلهای کشور قادر خواهند بود به شماره اختصاصی شما SMS ارسال کنند ، همچنین بوسیله این شماره می توانید به تمام موبایلهای کشور اعم از تالیا ، ایرانسل و همراه اول SMS ارسال نمائید.

مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
  •   امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
  •   امکان برگزاری مسابقات و نظرسنجی
  •   امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
  •   امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
  •   امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند
لیست شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 5000 با 75% تخفیف ویژه - نیمه رند
11 رقمی 25 48 242 5000 12,900 تومان
11 رقمی 68 25 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 77 25 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 01 26 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 06 29 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 50 29 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 70 29 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 91 29 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 13 30 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 19 30 283 5000 12,900 تومان
11 رقمی 50005763539 12,900 تومان
11 رقمی 50005763610 12,900 تومان
11 رقمی 50005763969 12,900 تومان
11 رقمی 50005859067 12,900 تومان
11 رقمی 50005859107 12,900 تومان
11 رقمی 50005859108 12,900 تومان
11 رقمی 50005859128 12,900 تومان
11 رقمی 50005859131 12,900 تومان
11 رقمی 50005859134 12,900 تومان
11 رقمی 50005859135 12,900 تومان
11 رقمی 50005859138 12,900 تومان
11 رقمی 50005859140 12,900 تومان
11 رقمی 50005859143 12,900 تومان
11 رقمی 50005859144 12,900 تومان
11 رقمی 50005859151 12,900 تومان
11 رقمی 50005859154 12,900 تومان
11 رقمی 50005859156 12,900 تومان
11 رقمی 50005859170 12,900 تومان
11 رقمی 50005881812 12,900 تومان
11 رقمی 50005881813 12,900 تومان
11 رقمی 50005881814 12,900 تومان
11 رقمی 50005881815 12,900 تومان
11 رقمی 50005881816 12,900 تومان
11 رقمی 50005881817 12,900 تومان
11 رقمی 50005881819 12,900 تومان
11 رقمی 50005881820 12,900 تومان
11 رقمی 50005881821 12,900 تومان
11 رقمی 50005881822 12,900 تومان
11 رقمی 50005881823 12,900 تومان
11 رقمی 50005881824 12,900 تومان
11 رقمی 50005881825 12,900 تومان
11 رقمی 50005881826 12,900 تومان
11 رقمی 50005881827 12,900 تومان
11 رقمی 50005881829 12,900 تومان
11 رقمی 50005881830 12,900 تومان
11 رقمی 50005959216 12,900 تومان
11 رقمی 50005959345 12,900 تومان
11 رقمی 50005959356 12,900 تومان
11 رقمی 50005959360 12,900 تومان
11 رقمی 50005959365 12,900 تومان
11 رقمی 50005959374 12,900 تومان
11 رقمی 50005959378 12,900 تومان
11 رقمی 50005959379 12,900 تومان
11 رقمی 50005959385 12,900 تومان
11 رقمی 50005959391 12,900 تومان
11 رقمی 50005959393 12,900 تومان
11 رقمی 50005959394 12,900 تومان
11 رقمی 50005959396 12,900 تومان
11 رقمی 50005959398 12,900 تومان
11 رقمی 50005959404 12,900 تومان
11 رقمی 50005959406 12,900 تومان
11 رقمی 50005959413 12,900 تومان
11 رقمی 50005959418 12,900 تومان
11 رقمی 50005959461 12,900 تومان
11 رقمی 50005959464 12,900 تومان
11 رقمی 50005959467 12,900 تومان
11 رقمی 50005959483 12,900 تومان
11 رقمی 50005959486 12,900 تومان
11 رقمی 50005959495 12,900 تومان
11 رقمی 50005959496 12,900 تومان
11 رقمی 50005959522 12,900 تومان
11 رقمی 50005959526 12,900 تومان
11 رقمی 50005959529 12,900 تومان
11 رقمی 50005959532 12,900 تومان
11 رقمی 50005959536 12,900 تومان
11 رقمی 50005959537 12,900 تومان
11 رقمی 50005959539 12,900 تومان
11 رقمی 50005959543 12,900 تومان
11 رقمی 50005959549 12,900 تومان
11 رقمی 50005959551 12,900 تومان
11 رقمی 50005959552 12,900 تومان
11 رقمی 50005959558 12,900 تومان
11 رقمی 50005959561 12,900 تومان
11 رقمی 50005959568 12,900 تومان
11 رقمی 50005959581 12,900 تومان
11 رقمی 50005959615 12,900 تومان
11 رقمی 50005959627 12,900 تومان
11 رقمی 50005959628 12,900 تومان
11 رقمی 50005959637 12,900 تومان
11 رقمی 50005959639 12,900 تومان
11 رقمی 50005959641 12,900 تومان
11 رقمی 50005959643 12,900 تومان
11 رقمی 50005959652 12,900 تومان
11 رقمی 50005959655 12,900 تومان
11 رقمی 50005959658 12,900 تومان
11 رقمی 50005959661 12,900 تومان
11 رقمی 50005959662 12,900 تومان
11 رقمی 50005959668 12,900 تومان
11 رقمی 50005959674 12,900 تومان
11 رقمی 50005959680 12,900 تومان
11 رقمی 50005959689 12,900 تومان
11 رقمی 50005959690 12,900 تومان
11 رقمی 50005959692 12,900 تومان
11 رقمی 50005959702 12,900 تومان
11 رقمی 50005959704 12,900 تومان
11 رقمی 50005959717 12,900 تومان
11 رقمی 50005959718 12,900 تومان
11 رقمی 50005959720 12,900 تومان
11 رقمی 50005959722 12,900 تومان
11 رقمی 50005959725 12,900 تومان
11 رقمی 50005959733 12,900 تومان
11 رقمی 50005959742 12,900 تومان
11 رقمی 50005959763 12,900 تومان
11 رقمی 50005959764 12,900 تومان
11 رقمی 50005959767 12,900 تومان
11 رقمی 50005959771 12,900 تومان
11 رقمی 50005959773 12,900 تومان
11 رقمی 50005959775 12,900 تومان
11 رقمی 50005959776 12,900 تومان
11 رقمی 50005959780 12,900 تومان
11 رقمی 50005959797 12,900 تومان
11 رقمی 50005959798 12,900 تومان
11 رقمی 50005959805 12,900 تومان
11 رقمی 50005959811 12,900 تومان
11 رقمی 50005959821 12,900 تومان
لیست شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000 - نیمه رند
14 رقمی 043 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 048 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 163 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 169 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 174 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 179 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 192 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 195 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 203 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 206 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 223 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 236 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 237 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 238 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 251 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 252 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 254 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 257 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 261 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 262 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 263 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 268 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 271 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 279 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 283 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 287 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 294 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 295 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 296 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 298 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 299 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 305 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 309 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 319 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 322 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 325 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 327 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 336 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 337 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 340 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 346 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 348 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 351 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 362 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 363 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 364 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 369 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 372 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 373 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 377 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 382 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 383 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 393 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 395 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 399 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 412 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 415 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 417 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 419 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 425 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 428 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 429 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 432 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 435 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 438 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 439 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 442 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 445 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 446 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 448 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 450 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 453 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 454 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 455 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 457 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 460 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 461 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 465 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 468 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 481 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 483 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 485 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 495 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 497 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 499 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 506 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 515 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 517 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 522 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 526 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 528 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 530 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 532 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 534 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 535 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 538 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 539 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 541 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 543 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 547 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 552 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 561 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 564 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 575 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 578 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 580 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 584 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 585 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 586 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 587 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 588 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 593 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 595 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 596 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 599 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 603 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 607 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 609 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 610 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 611 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 612 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 613 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 616 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 617 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 618 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 625 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 626 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 628 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 630 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 632 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 634 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 637 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 641 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 642 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 643 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 649 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 654 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 657 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 659 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 661 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 663 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 665 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 667 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 668 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 672 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 683 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 691 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 695 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 697 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 698 000 6859 3000 19,900 تومان
14 رقمی 702 000 6859 3000 19,900 تومان